ADMETNet: The knowledge base of pharmacokinetics and toxicology network

Quan Xu, Ke Liu, Xingming Lin, Yangmei Qin, Linshan Chen, Jiao Cheng, Mindong Zhong, Qiushun He, Yinbo Li, Tingwu Wang, Jianbo Pan, Menglu Peng, Lixia Yao, Zhiliang Ji

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'ADMETNet: The knowledge base of pharmacokinetics and toxicology network'. Together they form a unique fingerprint.